Новости Албании
Меню

Албания отменила визы для российских и украинских граждан

«АЛБАНИЯ НОВОСТИ» информирует что 19 мая 2010 Правительство Албании приняло решение об отмене виз для российских и украинских граждан на период с 30 мая по 31 октября 2010 г.

«АЛБАНИЯ НОВОСТИ» информирует что 19 мая 2010 Правительство Албании приняло решение об отмене виз для российских и украинских граждан на период с 30 мая по 31 октября 2010 г. В течение этого полугодия, как граждане России, так и граждане Украины могут посещать Албанию по заграничному паспорту и находиться на территории Республики Албания 90 дней.

Постановление Правительства Албании №.362, от 1.4.2009 “О необходимых критериях и процедур для въезда, нахождения и проживания иностранных граждан в Албанию” было дополнено решением об отмене виз для российских и украинских граждан.

Это решение вступает в силу немедленно и опубликовано в "Официальном вестнике" Республики Албания.

«АЛБАНИЯ НОВОСТИ» ниже приводит на албанском языке официальный текст закона, чтобы каждый желающий мог бы распечатать и иметь с собой при посещении Албании.

Если есть вопросы в связи с отменой виз можете написать по электронной почте info@albania-news.ru или связаться по телефону +355 69 40 18881 .

Официальная ссылка Правительства Албании:

http://www.keshilliministrave.al

VENDIM
PËR
NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.362, DATË 1.4.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE DHE TË DOKUMENTACIONIT PËR HYRJEN, QËNDRIMIN DHE TRAJTIMIN E TË HUAJVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13, pika 2, e 20, të ligjit nr.9959, datë 17.7.2008, "Për të huajt", me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Në lidhjen, “Formati tip nr.5-Lista e vendeve, shtetasit e të cilave hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë dhe çfarë dokumenti duhet të paraqesin”, të përmendur në pikën 9, të kreut II, “Kriteret, procedurat dhe dokumentacioni për pajisjen me vizë”, të vendimit nr.362, datë 1.4.2009, të Këshillit të Ministrave , të ndryshuar, shtohen edhe:
“...Rusia dhe Ukraina me dokumentin pasaportë, për periudhën 30 maj deri në 31 tetor 2010....”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
SALI BERISHA

20.05.2010 - 22:18